Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ PDF Print E-mail
Friday, 13 November 2015 14:17

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ ໃນວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສຊສ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ. ນອນນີ້ຍັງມີຄູຝືກຈຳນວນ 1 ທ່ານ ຈາກ ໂຄງການສະໜັບສະໝູນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໄປພ້ອມໆກັນ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານ ວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ ເພື່ອປະຊາສຳພັນວຽກງານ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຮັບຊາບຜ່ານທາງ web page.

Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:23